Секторни квалификационни рамки

19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти - Свали като ПДФ

24 Производство на основни метали - Свали като ПДФ

36 Събиране, пречистване и доставяне на води - Свали като ПДФ

37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - Свали като ПДФ

49.10 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен - Свали като ПДФ

49.20 Товарен железопътен транспорт - Свали като ПДФ

53 Пощенски и куриерски дейности - Свали като ПДФ

84 Държавно управление - Свали като ПДФ

85 Образование - Свали като ПДФ

86 Хуманно здравеопазване - Свали като ПДФ