Секторен анализ в икономическа дейност 37 – събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Водата е ресурс, без който не можем да оцелеем. Предизвикателствата, пред които е изправен водният сектор и промените, които настъпват в него, вследствие бързите темпове на навлизане на дигитализацията, създават предпоставки за цялостна промяна на цикъла от доставяне, пречистване и отвеждане на водата през следващите години. Дигитализацията променя начина, по който индустрията проектира, изгражда, експлоатира и поддържа съоръженията за вода и отпадъчни води, влияе на работните процеси и на работещите в сектора.
Настъпващите климатични промени предполагат промени за оптимално използване на водните ресурси и ясна политика за управление на водите чрез разработването и прилагането на Национални стратегии за управление на водния сектор, разработване на програми и планове за опазване и устойчиво развитие на водите, използване и опазване на водите, предвиждане на рискове, напр. от наводнения, изграждане на канализация и Пречиствателни станции за отпадъчни води и други.

Свали като ПДФ