Секторен анализ в икономическа дейност 36 - Събиране, пречистване и доставяне на води

Водният сектор е важна част за развитието на икономиката на страната. Настъпващите климатични промени предполагат промени за оптимално използване на водните ресурси и ясна политика за управление на водите чрез разработването и прилагането на Национални стратегии за управление на водния сектор, разработване на програми и планове за опазване и устойчиво развитие на водите, използване и опазване на водите, предвиждане на рискове, напр. от наводнения, подмяна на канализация и други.
Съгласно Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор от 2012 г. водния сектор на Република България обхваща четири отделни водностопански отрасли – „Водоснабдяване и канализация”, „Хидромелиорации”, „Хидроенергетика” и „Защита от вредното въздействие на водите”. Отрасъл „Водоснабдяването и канализация“ осигурява предоставянето на „водни услуги“ за населението и промишлеността. Под „водни услуги“ разбираме всички услуги за осигуряване на вода за домакинствата, обществените институции и за всяка стопанска дейност чрез водовземане, акумулиране, събиране в резервоари, обработка и доставка на повърхностни или подземни води, както и събирането, отвеждането и третирането с пречиствателни съоръжения на отпадъчните води, които след това се заустват в повърхностни водни тела.

Свали като ПДФ