Дигитализацията в икономическа дейност 24 „Производство на основни метали“

Металургията е сектор от базовите индустрии и осигурява основни суровини и материали за много други отрасли на преработващата промишленост. Металите и произвежданите от тях метални продукти имат широко приложение и по веригите на добавената стойност се влагат в строителството, в транспортното и инвестиционно машиностроене, енергетиката, електрониката, бита.
Производството на метали е икономическа дейност, чиято история започва от най-древни времена и до днес се развива на основа на научните достижения, съвременни високотехнологични процеси и съоръжения за преработка на първични и вторични суровини. Използват се природни метални руди и концентрати от тях, вторични метални суровини и междинни продукти от производството, като от тях се извличат съдържащите се метали и други неметали/металоиди/.

Свали като ПДФ