Проект: BG05M9OP001-1.128-0001

„Партньорство в дигитална среда“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, по процедура BG05M9OP001-1.128 - Развитие на дигиталните умения - Компонент 2

За проекта

Партньори

КНСБ изпълнява проекта в партньорство с КРИБ, БСК, АИКБ, БТПП и Министерство на труда и социалната политика.

Бюджет

Бюджет 2 145 527,30 лева, от които
1 823 698,20 лв. европейско и
321 829,10 лв. национално съфинансиране.

Продължителност

20 месеца, считано от 7-ми май 2021г.