Учебни програми

Учебни програми

19 12126003 Ръководител, отдел човешки ресурси - Свали в PDF

19_13215025 Ръководител, инсталация - Свали в PDF

19_13217015 Главен технолог, преработваща промишленост - Свали в PDF

19_21416003 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие - Свали в PDF

19_21456002 Инженер, химик (нефт и природен газ) - Свали в PDF

19_22636005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа - Свали в PDF

19_31343002 Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ) - Свали в PDF

19_31343004 Оператор, рафинерия (нефт и природен газ) - Свали в PDF

24 21416001 Инженер, производство- Свали като PDF

24 21446013 Инженер, механик- Свали като PDF

24 21466003 Инженер, металург- Свали като PDF

24 21516001 Инженер, автоматизация- Свали като PDF

24 21516002 Инженер, енергетик- Свали като PDF

24 31173005 Техник-металург- Свали като PDF

24 31173006 Техник-металург (добиване на цветни метали)- Свали като PDF

24 31226001 Началник смяна- Свали като PDF

24 31353007 Оператор, валцова машина- Свали като PDF

24 72111002 Пещар- Свали като PDF

24 72111014 Разливач, метал- Свали като PDF

24 72112059 Шихтовчик- Свали като PDF

24 72233005 Настройчик, металургични линии- Свали като PDF

24 81212007 Манипулатор, валцова машина- Свали като PDF

24 81212010 Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията- Свали като PDF

 

25 71321003 Бояджия, промишлени изделия - Свали в PDF

25 72111001 Леяр - Свали в PDF

25 72121001 Заварчик - Свали в PDF

25 72232019 Машинен оператор, металообработващи машини - Свали в PDF

25 72232020 Машинен оператор, металорежещи машини - Свали в PDF

25 72232041 Фрезист - Свали в PDF

25 72232042 Шлайфист - Свали в PDF

25 72233004 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление - Свали в PDF

25 72332010 Механошлосер - Свали в PDF

25 72332031 Монтьор, ремонт на машини и оборудване - Свали в PDF

25 74122007 Електромеханик - Свали в PDF

35 12196011 Ръководител звено - Свали в PDF

35 13215004 Началник цех - Свали в PDF

35 21446039 Инженер, топлоенергетика - Свали в PDF

35 21516012 Инженер, енергиен диспечер - Свали в PDF

35 21516015 Инженер, разпределение на електроенергия - Свали в PDF

35 21516016 Инженер, релейна защита - Свали в PDF

35 21526007 Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика - Свали в PDF

35 31153046 Техник-механик, термични и водноенергетични машини - Свали в PDF

35 31313010 Оператор, парна турбина - Свали в PDF

35 31313019 Оператор, електрическа подстанция - Свали в PDF

35 31313020 Оператор, парогенератор (производство на електроенергия) - Свали в PDF

35 74132001 Електромонтьор, изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи - Свали в PDF

35 74132003 Електромонтьор, подстанции - Свали в PDF

35 74212009 Монтьор, електронно производствено оборудване - Свали в PDF

36 21426002 Инженер, водоснабдяване и канализация - Свали като PDF

36 31123002 Техник, водоснабдяване и канализация - Свали като PDF

36 31233003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация - Свали като PDF

36 33433007 Организатор - Свали като PDF

36 42142004 Инкасатор плащания - Свали като PDF

37 13215022 Ръководител, пречиствателна станция - Свали в PDF

37 31153004 Техник, механик - Свали в PDF

37 31163022 Технолог, химик - Свали в PDF

37 74212012 Механик, търговски машини и апаратура - Свали в PDF

37 81892022 Машинен оператор - Свали в PDF

49.10 13243017 Началник, превозна служба - Свали в PDF

49.10 13245019 Началник, метростанция - Свали в PDF

49.10 21445009 Началник служба в метрополитен - Свали в PDF

49.10 31193064 Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен - Свали в PDF

49.10 43235005 Влаков диспечер - Свали в PDF

49.10 51121001 Кондуктор - Свали в PDF

49.10 83112009 Машинист, локомотивен - Свали в PDF

49.20 13245025 Рл група транспорт - Свали като PDF

49.20 24216001 Експерт стопанска дейност - Свали като PDF

49.20 31153052Техник-механик Ревизор - Свали като PDF

49.20 43213024 Специалист - Свали като PDF

49.20 43232007 Диспечер транспортни средства - Свали като PDF

49.31 21446042 Инженер, конструктор - Свали като PDF

49.31 25226003 Администратор, информационни системи - Свали като PDF

49.31 72223011 Шлосер - Свали като PDF

49.31 72231015 Стругар - Свали като PDF

49.31 74122003 Балансьор, ротори - Свали като PDF

49.31 74122009 Електромонтьор - Свали като PDF

49.31 74122020 Монтьор на енергийни източници и зарядни устройства за ЕПС - Свали като PDF

49.31 81892023 Оператор, зареждане с гориво - Свали като PDF

49.31 83312001 Ватман - Свали като PDF

49.31 83312005 Шофьор, съчленен тролейбус - Свали като PDF

49.31 83312005 Шофьор, тролейбус - Свали като PDF

49.39 31153039 Техник-механик климатична, вентилационна и хладилна техника - Свали в PDF

49.39 31153065 Приемчик автосервиз - Свали в PDF

49.39 72312001 Автомонтьор - Свали в PDF

49.39 72312003 Механик гараж за транспортни средства - Свали в PDF

49.39 74122021 Монтьор на управляващи и контролни системи - Свали в PDF

49.39 74212002 Електрончик - Свали в PDF

49.39 83312002 Шофьор автобус - Свали в PDF

49.39 93120008 Работник поддръжка - Свали в PDF

52 13243016 Началник, експлоатационно звено в транспорта - Свали в PDF

52 13246031 Ръководител отдел, складиране - Свали в PDF

52 13247006 Началник, летище - Свали в PDF

52 13247007 Началник, морска гара - Свали в PDF

52 13247008 Началник, речна гара - Свали в PDF

52 21495037 Експерт, аеронавигационно информационно обслужване - Свали в PDF

52 31153036 Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота - Свали в PDF

52 31154062 Контрольор, корабоплаване - Свали в PDF

52 31514011 Диспечер, корабоплаване - Свали в PDF

52 31545005 Координатор, въздушно обслужване - Свали в PDF

52 31546004 Отговорник, безопасност на полетите - Свали в PDF

52 33313007 Организатор карго внос, износ - Свали в PDF

52 33313009 Организатор склад под митнически контрол - Свали в PDF

52 35223013 Оператор, радиосъоръжения (кораби) - Свали в PDF

52 35223015 Оператор, радиосъоръжения (наземни) - Свали в PDF

52 35223025 Авиодиспечер, аеронавигационни съобщения - Свали в PDF

52 43212010 Организатор, експедиция, товоро-разтоварна и спедиторска дейност - Свали в PDF

52 43212017 Стифадор - Свали в PDF

52 43212019 Талиман - Свали в PDF

52 43233016 Контрольор, товаро-разтоварна дейност - Свали в PDF

52 83112008 Машинист, локомотив на пристан, кей - Свали в PDF

52 83442001 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство - Свали в PDF

52 93330004 Пристанищен работник - Свали в PDF

64 13465012 Мениджър, банка финансова платежна институция - Свали като PDF

64 24116010 Вътрешен одитор - Свали като PDF

64 24125008 Експерт, банка финансова платежна институция - Свали като PDF

64 24136002 Анализатор, банка - Свали като PDF

64 24216002 Експерт, бизнес развитие - Свали като PDF

64 24216007 Бизнес консултант - Свали като PDF

64 24216014 Специалист, сигурност - Свали като PDF

64 24226041 Главен експерт - Свали като PDF

64 24226046 Старши експерт - Свали като PDF

64 24226056 Експерт - Свали като PDF

64 25216001 Аналитик, бази данни - Свали като PDF

64 33113006 Дилър, банка - Свали като PDF

84 11207052 Главен архитект, община, район - Свали като PDF

84 21206001 Актюер - Свали като PDF

84 24226002 Главен инспектор, администрация - Свали като PDF

84 24226003 Експерт, социално осигуряване - Свали като PDF

84 24226007 Сътрудник по управление на европейски програми и проекти - Свали като PDF

84 24226018 Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВО в публичния сектор - Свали като PDF

84 24227031 Финансов контрольор, държавен служител - Свали като PDF

84 24227032 Главен юрисконсулт, държавен служител - Свали като PDF

84 33533003 Инспектор, пенсионен - Свали като PDF

84 33533011 Социален работник, администрация - Свали като PDF

84 43113007 Специалист, контрол приходи - Свали като PDF

85 11127036 Началник, регионално управление на образованието - Свали в PDF

85 13456002 Директор, училище - Свали в PDF

85 13456003 Директор, център за професионално обучение - Свали в PDF

85 13456004 Директор, детска градина - Свали в PDF

85 13459008 Декан - Свали в PDF

85 23107004 Доцент, висше училище - Свали в PDF

85 23107005 Професор, висше училище - Свали в PDF

85 23205002 Учител, практическо обучение - Свали в PDF

85 23305007 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Свали в PDF

85 23305008 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Свали в PDF

85 23307010 Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Свали в PDF

85 23307011 Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Свали в PDF

85 23415003 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - Свали в PDF

85 23417004 Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - Свали в PDF

85 23425011 Старши учител, подготвителна група - Свали в PDF

85 23427012 Главен учител, подготвителна група - Свали в PDF

85 23525002 Учител, ресурсен - Свали в PDF

85 23535001 Учител, чужд език в занимания по интереси - Свали в PDF

85 23565001 Учител Преподавател, по информационни технологии в занимания по интереси - Свали в PDF

85 23595044 Специалист, дистанционно обучение - Свали в PDF

85 23596002 Заместник - директор, учебна дейност - Свали в PDF

85 23596011 Педагогически съветник - Свали в PDF

85 26346003 Психолог, училищен - Свали в PDF

85 23425011 Старши учител подготвителна група - Свали в PDF

85 23427012 Главен учител подготвителна група - Свали в PDF

86 22127038 Лекар, професионални болести - Свали в PDF

86 22127041 Лекар, образна диагностика - Свали в PDF

86 22127047 Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт - Свали в PDF

86 22216001 Медицинска сестра - Свали в PDF

86 22216011 Медицинска сестра, първични грижи - Свали в PDF

86 22226001 Акушерка - Свали в PDF

86 22226003 Акушерка анестезиология - Свали в PDF

86 24225092 Длъжностно лице по безопасност и здраве - Свали в PDF

86 22637002 Лекар, служба по трудова медицина - Свали в PDF

86 22645001 Рехабилитатор - Свали в PDF

86 22696009 Контрольор в Районна здравноосигурителна каса - Свали в PDF

86 22697006 Лекар, контрольор - Свали в PDF

86 26356001 Експерт, здравно осигуряване - Свали в PDF

86 31234004 Координатор по безопасност и здраве - Свали в PDF

86 32115001 Рентгенов лаборант - Свали в PDF

86 32125012 Медицински лаборант - Свали в PDF

92 24116012 Финансов контрольор - Свали като PDF

92 25226009 Специалист, компютърни мрежи и системи - Свали като PDF

92 35123011 Специалист, поддръжка приложения - Свали като PDF

92 42121003 Касиер-приемчик, тотализатор - Свали като PDF

92 42223003 Оператор, център за телекомуникационни услуги - Свали като PDF