Секторни анализи

Секторни анализи

Медицината и здравеопазването са сред секторите, които са най-силно повлияни в глобален план от дигитализацията, роботизацията и навлизането на изкуствения интелект, особено след корона кризата. Ковид 19 показа слабостта на здравните системи по целия свят и по-напредналите държави потърсиха системни решения именно в дигитализацията. Здравеопазването започва да придобива и ново измерение, насочено към превенцията чрез анализ и прогнози, базирани на големи данни, а така също като постоянно следен статус чрез множество устройства, извеждайки на преден план доболничното лечение, докато болниците са място само за спешни случай. Изгражда се нов модел на преминаване от “Hospital към Home-spital”.
Т. нар. „медикализиран умен телефон“ e способен да предостави набор от десетки медицински услуги, ползвайки само различни приложения. Сред тях са: 1) анализ на ириса, ретината и лицевата изразителност, с цел диагностициране на десетки заболявания; 2) сензор за анализ на гласа, дъха и функцията на белите дробове, също даващ картина за множество заболявания; 3) приложение за виртуален медицински коуч, който дава инструкции какво да се прави при наличие на клинична картина; 4) приложение за лаборатория в мобилния телефон, която може да изследва кръв, урина, слюнка; 5) приложение за тестване на физическото състоения; 6) личен облак със здравни данни; 7) приложение за ПСР; 8) Приложение за “Убер лекар” (който може да бъде повикан, алтернатива на „бърза помощ“; 9) скенер за състоянието на околната среда и нейните показатели, която е около потребителя; 10) ултразвук; 11) теле-лекар и много други; Този пример, онагледяващ възможностите за здравеопазването само чрез използването на мобилен телефон, ясно илюстрира в каква степен вече се променя сектора под въздействието на дигитализацията.

Свали като ПДФ

1. Описание на сектора и теоретична мотивировка за приноса на конкретния отрасъл, както и професиите в него, за развитието на българската икономика.
По време на пандемията с COVID-19 пощенските и куриерските оператори изцяло изпълниха задълженията си към обществото. Във времето на пълно затваряне на страната пощенските и куриерските услуги продължиха да работят предоставяйки качествени услуги за населението във всички региони на територията на България. Кризата затвърди социалното значение на сектора като ключов играч за местните общности, който подкрепя най-уязвимите групи от населението и осигурява връзка между хората.
Социалните, дигиталните и най-вече екологичните програми са приоритети в плана за възстановяване на европейския съвет. Пощенските оператори могат да станат лидери в устойчивото икономическо възстановяване. А дигиталните технологии са от сериозно значение за свързаността, качеството, бързината и надеждността на пощенските услуги.

Свали като ПДФ

Задълбочаващата се икономическа, социална и демографска криза във връзка с пандемията от коронавирус през последните две години, принуди значителна част от световния, европейски и национален бизнес да ускори процеса по масово цифровизиране на своите стопански дейности. Този процес, от своя страна предизвика сериозни промени в начина на живот, заетост, образование, потребление и мобилност на населението. Назря необходимостта от усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на наетия персонал, както в държавния, така и в частния сектор. Създадоха се предпоставки за възникване на нови и изчезване на част от съществуващите професии във всички икономически дейности в световен мащаб. Още през 2015 г. Европейската комисия констатира, че приблизително 45% от населението на континента в трудоспособна възраст не притежава необходимите основни дигитални умения, за да бъде част от бъдещия икономически и социален живот на Съюза (EC, Dig Comp 2.0, 2016). В този смисъл, бъдещото развитие на държавите-членки следва да бъде насочено, Първо: към търсенето на човешки ресурси, които могат да вземат решения за икономически проблеми в дигитална среда и Второ: необходимост от наемане на служители, които чрез използването на дигитални инструменти да създават нов продукт.

Свали като ПДФ

Един от основните икономически сектори, върху който световната пандемия Ковид-19 нанесе сериозни поражения, е транспортният. Вследствие на възникналата икономическа, здравна, социална и демографска криза, значително се ограничиха превозите на пътници във вътрешно и международно съобщение. Пътникопотокът по градските, крайградски и междуселищни линии значително намаля, което принуди голяма част от малките и средни транспортни оператори да свият или преустановят своята основна дейност. Това от своя страна рефлектира върху числеността на персонала, приходите от превозна дейност и инвестициите в транспортните предприятия. Засили се интереса към цифровизацията на търсенето и предлагането на превозни услуги по видове транспорт, както и подобряване и създаване на дигитални умения и компетенции сред транспортните работници. Това се явява сериозна пречка за бъдещото развитие на националната транспортна система, защото първо е необходимо наличието на устойчива бизнес и институционална среда, която да предразполага транспортните оператори да увеличават своите обороти и пазарни дялове. Второ, компаниите трябва да бъдат стимулирани да реинвестират част от реализираните печалби за усъвършенстване на знанията и уменията на своите служители в условията на дигитализация, както и за повишаване на техните работни заплати с цел намаляване на текучеството.

Свали от ПДФ

Водата е ресурс, без който не можем да оцелеем. Предизвикателствата, пред които е изправен водният сектор и промените, които настъпват в него, вследствие бързите темпове на навлизане на дигитализацията, създават предпоставки за цялостна промяна на цикъла от доставяне, пречистване и отвеждане на водата през следващите години. Дигитализацията променя начина, по който индустрията проектира, изгражда, експлоатира и поддържа съоръженията за вода и отпадъчни води, влияе на работните процеси и на работещите в сектора.
Настъпващите климатични промени предполагат промени за оптимално използване на водните ресурси и ясна политика за управление на водите чрез разработването и прилагането на Национални стратегии за управление на водния сектор, разработване на програми и планове за опазване и устойчиво развитие на водите, използване и опазване на водите, предвиждане на рискове, напр. от наводнения, изграждане на канализация и Пречиствателни станции за отпадъчни води и други.

Свали като ПДФ

Водният сектор е важна част за развитието на икономиката на страната. Настъпващите климатични промени предполагат промени за оптимално използване на водните ресурси и ясна политика за управление на водите чрез разработването и прилагането на Национални стратегии за управление на водния сектор, разработване на програми и планове за опазване и устойчиво развитие на водите, използване и опазване на водите, предвиждане на рискове, напр. от наводнения, подмяна на канализация и други.
Съгласно Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор от 2012 г. водния сектор на Република България обхваща четири отделни водностопански отрасли – „Водоснабдяване и канализация”, „Хидромелиорации”, „Хидроенергетика” и „Защита от вредното въздействие на водите”. Отрасъл „Водоснабдяването и канализация“ осигурява предоставянето на „водни услуги“ за населението и промишлеността. Под „водни услуги“ разбираме всички услуги за осигуряване на вода за домакинствата, обществените институции и за всяка стопанска дейност чрез водовземане, акумулиране, събиране в резервоари, обработка и доставка на повърхностни или подземни води, както и събирането, отвеждането и третирането с пречиствателни съоръжения на отпадъчните води, които след това се заустват в повърхностни водни тела.

Свали като ПДФ

Металургията е сектор от базовите индустрии и осигурява основни суровини и материали за много други отрасли на преработващата промишленост. Металите и произвежданите от тях метални продукти имат широко приложение и по веригите на добавената стойност се влагат в строителството, в транспортното и инвестиционно машиностроене, енергетиката, електрониката, бита.
Производството на метали е икономическа дейност, чиято история започва от най-древни времена и до днес се развива на основа на научните достижения, съвременни високотехнологични процеси и съоръжения за преработка на първични и вторични суровини. Използват се природни метални руди и концентрати от тях, вторични метални суровини и междинни продукти от производството, като от тях се извличат съдържащите се метали и други неметали/металоиди/.

Свали като ПДФ

Социални мрежи ще продължат да заемат все повече място в личните и професионалните ни взаимоотношения и в този смисъл - все повече ще ни помагат или все повече ще ни пречат. До каква степен - това зависи от всеки един от работещите и всеки един от работодателите.