Секторен анализ ИД 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт

Икономическа дейност по КИД 49.31 „пътнически градски и крайградски транспорт“3, обект на настоящия секторен анализ, е значима интегрална част от сектор „Транспорт, складиране и пощи“4. Транспортът играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество, като средство за икономическо развитие и предварително условие за постигане на социална и регионална кохезия. Той е един от основните отрасли на икономиката и за функционирането му са необходими специализирана транспортна инфраструктура, превозни средства и организация на цялостната дейност. Негова основна цел е да спомага за увеличаването на икономическата и социална стабилност на страната, чрез предоставяне на ефективен и надежден транспорт. Мисията, която изпълнява е да спомага за балансираното регионално развитие, интегрирайки най-отдалечените региони, намалявайки броя на пренаселените зони в градските агломерации. В частност, пътническият градски и крайградски транспорт допринася за осигуряване на еднаква възможност на гражданите при достигане на работните места, както и на места за култура, отдих и забавления и други социално значими дестинации.

Свали като ПДФ