Секторен анализ ИД 92 Организиране на хазартни игри

С нарастването на разпространението на дигиталните технологии, работният процес на всички нива в сектор „организиране на хазартни игри“ е изправен пред променяща се среда, към която работниците и служителите трябва да се адаптират непрекъснато. Дигиталните компетенции могат да се считат за основен фактор за успешно изпълнение на задачите в работния процес, както и за успешното внедряване на нови технологии, които да водят до по-добра ефективност и оперативност на целия работен процес. Въпреки безспорно огромната важност на тези компетенции и тяхната еволюция във времето, все още липсват обширни и задълбочени изследвания по този въпрос.
Бързият темп на технологични иновации изисква настоящата работна сила непрекъснато да актуализира своите умения, за да бъде подготвена за новите роли в сектор „организиране на хазартни игри“. Дигиталните умения варират от такива, които дават възможност за основно социално взаимодействие (комуникативни умения, грамотност, използване на смартфони и т.н.), до умения, които позволяват взаимодействие със системи и услуги, както и до такива умения, които отговарят на нуждите на работодателите и които максимизират пригодността за заетост в конкретна област или професия. Акцентът на настоящият анализ е върху дигиталните умения и изискванията към работната сила в контекста на технологичните промени и процесът на „Четвърта индустриална революция“, който се развива успоредно и свръхдинамично във всички икономически дейности.

Свали като PDF