Секторен анализ ИД 49-20 Товарен железопътен транспорт

Железопътният транспорт е основен елемент от националната транспортна система като при него, както и в транспорта въобще за разлика от промишлеността и селското стопанство, не се използват суровини и не се произвежда нов продукт, но без него не е възможна каквато и да била производствена и стопанска дейност. Развитият транспорт създава условията, които улесняват по-правилното и по-равномерно териториално разположение на производствените комплекси, допринася за по-доброто усвояване на природните ресурси. Благодарение на него се осъществяват производствените връзки между отделните отрасли и предприятия, териториалната специализация на производството и правилното функциониране на пазарите.
През последните години нуждите от товарни транспортни услуги се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество. Железопътният транспорт се явява основен вид транспорт във всички индустриални страни в света, като се развива в условията на сериозна конкуренция с автомобилния, въздушния, речния, морския и неконвекционалния транспорт. Това налага постоянното му усъвършенстване чрез непрекъснатото внедряване на нови методи за пресмятане и проектиране, чрез въвеждане на авангардни технологии и чрез използване на съвременни методи за изпитване на железопътната техника.

Свали като PDF