Секторен анализ ИД 19 Производство на рафинирани нефтопродукти

Преработващата промишленост е един от основните сектори в българската икономика, които оказват съществено влияние както върху общото икономическо развитие, така и върху динамиката на заетостта в страната. Значителна част от промишлената продукция в страната е предназначена за износ, поради което външното търсене и икономическият цикъл на основните търговски партньори са сред основните фактори, определящи стопанската активност в отрасъла. Последното предполага висока степен на гъвкавост на промишлените дейности в адаптирането на разходите си за труд, с цел посрещане на негативни външни шокове или повишено търсене на произведената продукция в чужбина или в страната.

Свали като PDF